Show menu

Sprememba (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019) Javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019),

10. 4. 2019
1. V javnem razpisu se spremeni:– točka 3.1. Prijavitelji, I. Sklop A1 Seme – Preveritev koncepta, v prvi alineji drugega odstavka se črta beseda »glavno«. II. Sklop A2 Zagon – Kreativni start-up, v prvi alineji drugega odstavka se črta beseda »glavno«. III. Sklop A3 – Kreativni povezovalnik Zadnji odstavek za dvopičjem se spremeni tako, da se glasi:»1. za podjetja ustanovljena pred letom 2019:– bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 in na dan 31. 12. 2018 oziroma– izkaz poslovnega izida za leto 2017 in 2018,

2. za podjetja, ustanovljena v letu 2019, velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi  bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec od-daje vloge.«– točka 10. Vsebina in priprava vloge na javni razpis; pod II. Prijavni obrazec v točki 10. se črtajo četrta, peta in šesta alineja.– točka  19. Način in rok za predložitev  vlog  za dodelitev sredstev; v prvem stavku se spremeni rok za oddajo vlog in po novem glasi »6. 5. 2019«.– točka 20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora; v prvem stavku se spremeni datum odpiranja vlog in po novem glasi »14. 5. 2019«.

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1911