Show menu

Spremembe (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019) Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)

10. 4. 2019
V Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (v nadaljevanju: JR DIR I.), ob-javljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in objavljenimi spremembami v Uradnem listu RS, št. 66/17 in 58/18, se spremenijo naslednje točke:

1. spremeni se točka 4.1. Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih, ki so na razpolago za javni razpis, prvi odstavek, ki se glasi: 

Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih….

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/