Show menu

Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit, na raziskovalnem prostoru Cerovec, v Občini Rogaška Slatina

24. 4. 2019
predelitev mej raziskovalnega prostora

Raziskovalni prostor Cerovec:
- predstavlja nov raziskovalni prostor
- obsega  zemljišča  s  parc. št.: 649/1,  649/2  in 650, vse k. o. 1171 – Sveti Florijan, s skupno površino 3,6434 hektarja
- je omejen s parcelnimi mejami prej navedenih parcel, v globino pa ni omejen.
- Raziskovalna rudarska dela bodo obsegala 3 raziskovalne vrtine. Z raziskovalnimi  rudarskimi deli, namenjenimi raziskovanju mineralnih surovin, se ne sme spreminjati raba prostora. Pred izvedbo raziskovalnih rudarskih del je potrebno pridobiti pisno soglasje lastnika zemljišča.

Mineralna surovina, ki je predmet javnega razpisa: predmet rudarske pravice za raziskovanje je raziskovanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit.

Rok za oddajo prijav: 22. 5. 2019, do 10. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/