Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021«

24. 4. 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Za zagotovitev trajnejših učinkov bodo osebe iz ciljne skupine delo opravljale pod strokovnim mentorstvom.
Namen javnega razpisa je pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj, veščin ter spretnosti vključenih oseb. Vključene osebe bodo pod strokovnim vodstvom mentorja pridobile delovne izkušnje, ki jim bodo poveča-le zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Vključitev posamezne osebe iz ciljne skupine v operacijo bo trajala najmanj dvanajst mesecev v obsegu zaposlitve za polni delovni čas.

Cilji javnega razpisa so:

– omogočanje pridobivanja kompetenc, referenc, znanja in delovnih izkušenj brezposelnim ustvarjalcem na področju kulture v Sloveniji z namenom integracije ciljne skupine mladih, ki so v trenutku vključitve v projekt stari do vključno 29 let, na trg delovne sile;
– spodbujanje zaposlitvenih možnosti ter vzpostavitev spodbudnejšega  delovnega  okolja  na  področju kulture;
– povečanje deleža zaposlenih od vključenih mladih v ukrepe na trgu dela.


Rok za prejem ponudb: 24.05.2019

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1922