Show menu

Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, št. 430-23/2019

8. 5. 2019
Predmet javnega razpisa je program »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, s katerim se osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih od pridobitve statusa zagotovi program pomoči, s katerim bo omogočena celostna obravnava. Program pred-videva  izvedbo  orientacijskega  programa,  operativne  pomoči  pri  reševanju  življenjskih  situacij  ter  različnih integracijskih aktivnosti in učne pomoči.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje spodaj navedenih  delov  programa  ter  zagotavljanje  poveza-nega  in  usklajenega  sodelovanja  vseh  oseb,  ki  bodo  izvajale oba dela programa:– 1. del programa: Orientacijski program in pomoč pri urejanju življenjskih situacij,– 2. del programa: Integracijske aktivnosti in učna pomoč.

Rok za prejem ponudb: 27. 5. 2019 do 12:00.


Izvajalec razpisa: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javni_razpisi/