Show menu

Četrti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

8. 5. 2019
Predmet podpore

V skladu s 6. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje:– operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšuje-jo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložba-mi v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpad-kov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in– operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo ali  posodobitev  zavetij  za  izboljšanje  varnosti  ribičev.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa. Zaprtje javnega razpisa se objavi na spletni strani MKGP ter Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1477