Show menu

Popravek (Ur. list št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019) javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020

13. 5. 2019
Besedilo javnega razpisa se spremeni na način, da:

1. 1.  Poglavje  1.  »Neposredni  uporabnik«  se  naslov  spremeni  tako,  da  se  sedaj  glasi:  Ministrstvo  za  delo,  družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
2. 2.  Poglavje 11. »Naslov, kamor se predloži vloge« se naslov spremeni tako, da se sedaj glasi: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
3. Poglavje 14. »Morebitne druge informacije« prva alineja se naslov premeni tako, da se sedaj glasi: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
4. V ostalem  besedilu  ostaja  javni  razpis  nespremenjen in v veljavi.

V skladu s tem popravkom se spremeni tudi razpisna dokumentacija in pripadajoči obrazci.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1082