Show menu

Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

13. 5. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.

Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo zlasti:

– povezovanje  organizacij  na  področju  vzgoje  in izobraževanja v Sloveniji in v tujini v mreže z namenom spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti ter novih pri-stopov k uresničevanju ciljev kurikula;
– mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih vzgojno-izobraževalne organizacije v Sloveniji organizirajo v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo in potekajo bodisi v Sloveniji bodisi v drugi državi;
– projekti izmenjav in partnerstev, za katere financiranje ali sofinanciranje ni predvideno s programom Erasmus+

Rok za oddajo vlog je 24. 5. 2019, do 12. ure. 

Izvajalec razpisa: Zavod RS za šolstvo