Show menu

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2019 (Ur. list št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019)

13. 5. 2019
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za turistične prireditve turističnih društev v letu 2019.

Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo (v  nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje  najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru  tega razpisa prijavi le eno prireditev, ki traja en dan oziroma največ tri dni skupaj. Izjemoma lahko TD prijavi v samostojni vlogi tudi prireditev, ki jo organizira mladinski odbor/sekcija mladih/turistični podmladek turističnega društva, ki ga sestavljajo mladi med 16. in  29. letom starosti, vendar le v primeru, da so v Statutu društva navedeni  kot  organi  društva  in  delujejo  najmanj  eno  leto, to je od 10. 5. 2018.
Posamezna  prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve). V kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve oziroma ne b  iz Statuta razvidno, da je podmladek društva naveden kot organ društva ali bo ena prireditev prijavljena večkrat ali bo prijavljena prireditev trajala več kot tri dni skupaj oziroma iz opisa večdnevnega dogodka ne bo razvidno za katero tridnevno prireditev gre, bodo tovrstne prijave zavrnjene.TD, ki je  kandidiralo za sredstva v letu 2018 in ni oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi prireditve 2018 (v okviru lanskega javnega razpisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem pravočasno obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem razpisu.

Rok za oddajo prijav: 27. 5. 2019, najkasneje do 11. ure.


Izvajalec razpisa: Turistična zveza Slovenije