Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije (Ur. list št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019)

20. 5. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 27 več-letnih projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.

V okviru predmetnega javnega razpisa so socialne kompetence opredeljene kot sposobnosti, spretnosti in znanja, ki jih mora posameznik imeti, da se lahko kakovostno in konstruktivno vključuje v svoje socialno okolje, tj. sposobnost shajati s seboj in okolico. Programi  socialne aktivacije bodo h krepitvi socialnih kompetenc prispevali z zagotavljanjem izvajanja različnih aktivnosti, kot so aktivnosti za dvig motivacije, aktivnosti za izboljšanje funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik in izzivov, aktivnosti za opolnomočenje udeležencev za vstop na trg dela

Rok za prejem ponudb: 18.06.2019 do 15:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1095