Show menu

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019

20. 5. 2019
Predmet javnega razpisa  za  sofinanciranje  aktivnosti  v  zvezi  s  promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.

Cilji in pogoji javnega razpisa so:

1) Cilj 1: podpora aktivnemu sodelovanju s povabilom  na  dogodkih,  ki  jih  organizirajo  (soorganizacija  ne šteje) priznana mednarodna združenja, mednarodne  organizacije  ali  Evropska  komisija.  Sodelovanje  lahko  poteka  v  obliki  naslovnega  predavanja,  vabljenega predavanja ali vabljene udeležbe v razpravi (npr. panel). Pri tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski raziskovalci, živeči po svetu;

2) Cilj 2: podpora slovenskim ustanovam ali zdrženjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo de-javnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov  v  zamejstvu,  ob  tem  sodelujejo s tujimi raziskovalnimi institucijami in društvi ter s svojimi znastvenimi publikacijami oskrbujejo knjižnice in slovenske lektorate v tujini;

3) Cilj 3: podpora združenjem, ki obveščajo o politikah in evropski zakonodaji na področju raziskovalne in  inovacijske  dejavnosti  ter  visokega  šolstva  na  ravni  Evropske unije (EU) in o aktualnih razpisih EU ter skrbi-jo za povezovanja z evropskimi partnerji za oblikovanje projektnih konzorcijev za raziskovalne in razvojno-tehnološke mreže;(4)   Cilj 4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja inovativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijkacijske aktivnosti opredeljene tiste, ki pomenijo novost v načinu promocije znanosti v slovenskem prostoru in hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:– zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved,– zagotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi,– združevanje  znanstvene  odličnosti  sodelujočih raziskovalcev  z  medijskimi  in  komunikacijskimi  znanji  prijavitelja

Rok za oddaj vlog do 12. 6. 2019 do 14. ure. 

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost