Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS

27. 5. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega večletnega projekta kariernih centrov za mlade (KCM)  v kohezijski  regiji  Vzhodna Slovenija, ki bo šolajoči mladini omogočil večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. KCM bo izvajal več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere  kot  npr.  informiranje  o  poklicih,  spoznavanje  njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.

Programi in aktivnosti, ki jih bo ponujal KCM, mora-jo biti oblikovani in izvedeni na način, da bodo nadgradili in dopolnili delo šol na področju karierne orientacije
Rok za prejem ponudb: 27.06.2019 do 12:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1097