Show menu

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

3. 6. 2019

Predvideni so štirje roki za oddajo vlog:

1. rok: 30. 9. 2019
2. rok: 30. 9. 2020
3. rok: 30. 9. 2021 
4. rok: 30. 9. 2022.

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva  in  zmanjšati  morebitne  cenovne  pritiske  na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.

Cilj javnega razpisa je višja dodana vrednost v pod-prtih  podjetjih,  krepitev  končnih  produktov  slovenskih podjetij  na  tujih  trgih  in  pozicioniranje  proizvodov  slo-venskih podjetij višje v globalnih verigah vrednosti, kar prispeva  k  doseganju  specifičnega  cilja  Operativne-ga  programa  za  izvajanje  evropske  kohezijske  politi-ke  »Povečevanje  mednarodne  konkurenčnosti  MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.


Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije