Show menu

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022

11. 6. 2019
(Ur. list št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugi-mi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) ali v horizontalnem prednostnem področju IKT, ki bodo zviševala  usposobljenost  kadra,  zaposlenega  v  panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.
Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.

Razpis je odprt do vključno 8. 7. 2019.

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.