Show menu

Spremembe Javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

10. 7. 2019
Spremembe Javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 (Ur. list št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019) 

«V Javnem razpisu »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0« (Uradni list  RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018) se prvi odstavek še-ste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 7.429.450,38 EUR, in sicer:

Proračunska postavka Programsko območje Leto 2019 (v EUR) Leto 2020 (v EUR) Skupaj (v EUR)
MGRT – 160057 PN 3.1 – Snovna in energetska učinkovitost – les V 14-20-EU Kohezijska regija Vzhodna Slovenija 2.499.070,45 1.947.615,47 4.446.685,92
MGRT – 160058 PN 3.1 – Snovna in energetska učinkovitost – les Z 14-20-EU Kohezijska regija Zahodna Slovenija 1.414.131,90 1.568.632,56 2.982.764,46
Skupaj 3.913.202,35 3.516.248,03 7.429.450,38
Besedilo javnega razpisa se v četrtem odstavku šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se sedaj glasi:
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
– leto 2019: 3.913.202,35 EUR
– leto 2020: 3.516.248,03 EUR.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.


Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1164