Show menu

Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022

10. 7. 2019
Popravek (Ur. list št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019) Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in  delovanja  kompetenčnih centrov  za  razvoj  kadrov v  obdobju  2019–2022, (objavljen v Uradnem  listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019) 

Popravi se naslednje  besedilo:
  1. V podpoglavju 5.1 »Splošni pogoji za kandidiranje« se popravi prva alineja 6. točke tako, da se glasi:– družbe oziroma podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17) vključno s samostojnim podjetnikom posameznikom in pravnimi osebami zasebnega prava (interesna združenja, zbornice, organizacije na trgu dela).
  2. V poglavju 17. »Roki in način prijave na javni razpis«  se  prvi  odstavek  tega  poglavja  popravi  tako,  da se glasi: Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 7. 2019. Navodila  za  izdelavo  popolne  vloge  so  navedena  v I. točki razpisne dokumentacije.
  3. V poglavju 18. »Odpiranje vlog za dodelitev sredstev«  se  prvi  odstavek  tega  poglavja  popravi  tako, da se glasi: Odpiranje vlog se bo začelo 17. 7. 2019 ob 11. uri, na sedežu sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.
  4. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna dokumentacija javnega razpisa. 
  5. V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski sklad Republike Slovenije