Show menu

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa za izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«

10. 7. 2019
Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa (Ur. list št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019) št.  430-424/2018,  za  izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 1/19, pod objavo Ob-3541/18, z dne 4. 1. 2019, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
  1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
  2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvedba projekta »Izdelava brošur in video  materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«. Izbrani prijavitelj bo pričel z izvajanjem projekta po  obojestranskem  podpisu  pogodbe  in  ga  izvedel  v 152 dneh.
  3. Izid  javnega  razpisa,  izbrani  prijavitelj  ter vrednost izbranega projekta: za izvedbo projekta po pred-metnem  javnem  razpisu  je  izbrana  vloga  prijavitelja  LEONES, d.o.o., v vrednosti 98.030,67 EUR.
  4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sredstva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.
Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve