Show menu

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

12. 8. 2019
Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa  za  izvajanje  evropske  kohezijske  politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Cilj  ministrstva  pri  izvajanju  razpisa je, s spodbujanjem  vključevanja  podjetij  v mednarodne EUREKA projekte, v obliki  subvencije  za  raziskovalno-razvojne  aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, ter  s podjetniškimi  trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4. Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so po-trjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.

Rok za oddajo vlog 16. 12. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo