Show menu

2. javni razpis za podukrep 9.1Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

9. 9. 2019
2. javni razpis za podukrep 9.1Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019 (Ur. list št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019)

Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se dodeli v skladu s pravili pomoči »de minimis«.

Cilji podukrepa so:
  • prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga;
  • skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;
  • oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti in
  • razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 30. septembra 2019 do vključno 20. decembra 2019, do 24. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano