Show menu

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019–2020) »PRIZ 19-20«

9. 9. 2019
Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019–2020) »PRIZ 19-20« (Ur. list št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019)

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesni izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.11 oziroma kako bo operacija spodbujala prehod v (S)Industrijo 4.0.Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31. 12. 2021.

Rok za oddajo vlog je 24. 10. 2019.

Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije