Show menu

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR DO OVE 2019)

1. 10. 2019
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR DO OVE 2019) (Ur. list št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji (v nadalje-vanju: operacija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 03.09.2020.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1229/