Show menu

Sprememba Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

25. 11. 2019
1. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3  javnega  razpisa  dodata  dva  nova  roka  za  oddajo  vlog, in sicer se besedilo po novem glasi:
Vlagatelj  vlogo  odda  do  datuma  razpisnega  roka,  in sicer: 1. rok do 19. 7. 2019, 2. rok do 30. 8. 2019, 3. rok do 15. 10. 2019,4. rok do 29. 11. 2019,5. rok do 10. 1. 2020,6. rok do 14. 2. 2020.2. 
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
 
Izvajalec razpisa: Slovenski regionalni razvojni sklad