Show menu

Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«

25. 11. 2019
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva  k  zagotavljanju  dostopnosti  do  čim  hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa  za  izvajanje  Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob  izhodu  ostanejo  zaposlene. Javni razpis upošteva  načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016–2020, ki ga je maja  2016 sprejela Vlad RS in je objavljen na spletni strani https://www.gov.si/as-sets/ministrstva/MDDSZ/JAMSTVO-ZA-MLADE_potr-jeno-12.5.2016.docx, in predstavlja poseben  ukrep  na  trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja. 

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 14. 1. 2020 do 11. ure.


Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport