Show menu

Sprememba (Ur. list št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019) Javnega razpisa za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019

2. 12. 2019
Sprememba (Ur. list št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019) Javnega razpisa za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 (Ob-2291/19), ki se glasi:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge javnega razpisa, se dodata nova roka, in sicer:
- 6. rok do 24. 1. 2020,
- 7. rok do 28. 2. 2020.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
 
Izvajalec razpisa: Slovenski regionalni razvojni sklad 
 http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi