Show menu

Sprememba (Ur. list št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019) Javnega razpisa za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov

2. 12. 2019
V 8. poglavju javnega razpisa, točka 8.1. – »Trajanje projektov« se podaljša rok trajanja projekta do31. 3. 2022.

V 9. poglavju javnega razpisa, točka 9.2. – »Skupna razpoložljiva višina sredstev« se v prvem odstavku črta letnica »2019«. 

V 10. poglavju javnega razpisa – »Obdobje upravičenosti stroškov« se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri izbranemu prijavitelju nastali v obdobju od datuma izdaje sklepa o izbiri upravičenca do 31. 3. 2022 in bodo plačani do 30. 4. 2022.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2020, 2021 in 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz Proračuna RS) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do 31. 7. 2022.«.

V 12. poglavju javnega razpisa, točka 12.1. – »Rok in način oddaje vloge na javni razpis« se spremeni tako, da se briše prvi odstavek točke. Peti odstavek pa se spremeni tako, da se glasi: »Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo na zgoraj navedeni naslov (ne glede na način oddaje) prispele do vključno dne 7. 1. 2020 najkasneje do 15. ure. «V točki 12.2.1. – »Odpiranje vlog« se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi: »Odpiranje vlog bo potekalo dne 8. 1. 2020 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.«. V točki 12.5. – »Pogoji za spremembo javnega razpisa« se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Pred potekom roka za prejem vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-de-lo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/jav-ne-objave/.«.
V 18. poglavju javnega razpisa – »Razpisna dokumentacija« se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:» Vprašanja je možno posredovati do 16. 12. 2019, zadnji odgovori bodo objavljeni do 20. 12. 2019.«.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti