Show menu

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji

11. 12. 2019
Predmet koncesije je socialno varstvena storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (storitev).

Storitev se izvaja v trajanju osem ur dnevno pet delovnih dni v tednu v skladu s pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o standardih in normativih.

Osnovna oskrba zajema nastanitev, prehrano, teh-nično oskrbo in prevoze. Storitev se izvaja v opremljenih in ogrevanih prostorih v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06; v nadaljevanju: Pravil-nik o tehničnih pogojih). Vključuje tudi čiščenje prosto-rov. Uporabniku se primerno njegovemu zdravstvenemu stanju za dneve prisotnosti zagotavljajo topli obrok in osnovni napitki. Tehnična oskrba obsega vzdrževanje prostorov in okolice. Prevozi zajemajo organizacijo prevozov v zvezi s prihodom in odhodom uporabnikov ter dovozom in odvozom prehrane.

Rok za oddajo ponudb je 6. 1. 2020.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo ta delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
https://www.gov.si/zbirke/javne­objave/