Show menu

Sprememba (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019) Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji...

7. 1. 2020
V besedilu Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/19 dne 6. 12. 2019 (v nadalje-vanju: javni razpis), se prvi odstavek 16. točke spremeni tako, da se glasi: »Ponudniki  morajo  svojo  ponudbo  na  javni  razpis  predložiti koncedentu osebno  ali  priporočeno  po pošti. Rok za oddajo ponudb je 20. 1. 2020.«V besedilu javnega razpisa se prvi odstavek 17. točke spremeni tako, da se glasi »Odpiranje  ponudb  bo  dne  28.  1.  2020  ob  10.  uri  v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, Štukljeva cesta 44, v prvem nadstropju četrtega stolpiča (S4).«V  besedilu  javnega  razpisa  se  tretji  odstavek 19. točke spremeni tako, da se glasi: »Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti v času od objave razpisa do 20. 1. 2020 vsak de-lovni dan po telefonu pri mag. Mateji Jenko Paš na številki 01/36-97-883 in pri mag. Mateji Ušlakar na številki 01/36-97-7751 oziroma po elektronski pošti na naslovu mateja.jenko-pas@gov.si ter mateja.uslakar@gov.si.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podelitev-koncesije-za-izvajanje-socialno-varstvene-storitve-vodenja-varstva-in-zaposlitve-pod-posebnimi-pogoji/