Show menu

Spremembe in dopolnitve (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019) Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019...

7. 1. 2020
Spremembe in dopolnitve (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019) Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 (Ob-3068/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 68/19 z dne 15. 11. 2019 (Ob-3363/19).

1. V 1. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 1.1 »Višina in vir sredstev« spremeni skupna višina razpisanih ugodnih posojil, in sicer se besedilo po novem glasi: Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju……
2. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge« dodata dva nova roka za oddajo vlog, in sicer:– 7. 2. 2020,– 6. 3. 2020.
3. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad