Show menu

Sprememba (Ur. list št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019) Javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvo (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

7. 1. 2020
V točki 9. Postopek in način izbora v okviru 2. faze javnega razpisa ter način financiranja se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:

»V okviru druge faze javnega razpisa se sofinancirajo stroški in izdatki, nastali od datuma oddaje vloge na drugo fazo javnega razpisa do datuma oddaje vloge na tretjo fazo javnega razpisa (skrajni rok za oddajo vloge na tretjo fazo javnega razpisa je 14. 2. 2020). Za sofinanciranje druge faze javnega razpisa je na razpolago 4.840.000,00 EUR.« V točki 26. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi »Datum odpiranja vlog na tretjo fazo javnega razpisa je 21. 2. 2020.«Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo