Show menu

Sprememba (Ur. list št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020) Javnega razpisa »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije« – oznaka JR-ESRR-Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

20. 1. 2020
Spremeni se prvi odstavek 19. točke besedila javnega razpisa (Način in rok za predložitev vlog za do-delitev sredstev), ki se sedaj glasi: »Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 12. 2. 2020 do 24. ure. Vloge z vsemi obrazci in prilogami morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«,  ki j del  razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana«.

Spremeni se prvi odstavek 21. točke besedila javnega razpisa (Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev), ki se sedaj glasi: »Odpiranje prispelih vlog bo 14. 2. 2020 ob 12. uri v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (sejna soba 229) in bo javno. 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-razvoj-slovenscine-v-digitalnem-okolju-jezikovni-viri-in-tehnologije/