Show menu

Osmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2020

27. 1. 2020
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje in ohranjanje obstoječih delovnih mest na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Cilj javnega razpisa je, v skladu s programom spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020, znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na:

• spodbujanje obsega investicij podjetij na problemskem območju,
• ustvarjanje novih in ohranitev obstoječih delovnih mest,
• prestrukturiranje  gospodarstva  na  problemskem  območju,
• spodbujanje razvoja novih izdelkov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij,
• spodbujanje razvoja turizma,
• nezasedenega prostora v poslovnih  in  gospodarskih  conah,  investicije  na  degradiranih območjih, varovanih območjih narave, ki so skladni z  omejitvami  območja  ter  v  opuščenih  gospodarskih objektih, ki niso v funkciji.

Rok za prijavo: 10. 3. 2020, do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/