Show menu

Razveljavitev: Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega ...

10. 2. 2020
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub­ljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02
 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05
 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) in 3. člena Uredbe o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08)

objavlja naslednji sklep:

1. Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obseg zdravstvenega varstva živali na območju Republike Slovenije, ki se financira iz proračunskih sredstev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020, št. U014-95/2019/2, Ob-1111/20, se razveljavi.

2. Prejete vloge se neodprte vrnejo prijaviteljem.
3. Objavi se nov javni razpis.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin