Show menu

Druga sprememba javnega razpisa: »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«

10. 2. 2020
Skladno s Spremenjeno odločitvijo o podpori št. 1-1/MK/1 za javni razpis za izbor operacij »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije« (št. dokumenta 3032-17/2019/21), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala dne 4. 2. 2020, se v javnem razpisu »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena« ter specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70/19 dne 29. 11. 2019, spremenjenem s Spremembo št. 5441-1/2018/153, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 3/20 dne 17. 1. 2020 (v nadaljevanju: javni razpis), izvedejo popravki.

Sprememba je objavljena na povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Javne-objave/Javni-razpisi/JR-ESRR-Razvoj-slovenscine-v-digitalnem-okolju/Sprememba-07022020/Obvestilo-o-spremembi-JR-za-objavo-v-URL.pdf

Izvajalec: Ministrstvo za kulturo