Show menu

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

10. 2. 2020
Sprememba Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila
na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019
(Ob-2387/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3419/19).

1. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3 javnega razpisa dodata dva nova roka za oddajo vlog, in sicer se besedilo po novem glasi:
Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer:
1. rok do 19. 7. 2019,
2. rok do 30. 8. 2019,
3. rok do 15. 10. 2019,
4. rok do 29. 11. 2019,
5. rok do 10. 1. 2020,
6. rok do 14. 2. 2020,
7. rok do 13. 3. 2020,
8. rok do 15. 4. 2020.

2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad