Show menu

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

10. 2. 2020
Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj z namenom aktivnosti promocije na tujih trgih v letu 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020, za učinkovitejši nastop na tujih trgih:
  • nadgradnja digitalnih orodij za upravljanje vodilnih destinacij,
  • pripravljalne in izvedbene aktivnosti splošnega oglaševanja vodilnih destinacij v digitalnih in tiskanih medijih,
  • stroški priprave in organizacije študijskih potovanj,
  • stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži,
  • izvedba skupnih regijskih projektov vodilnih destinacij.
Upravičenci

Upravičenec do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne dokumentacije, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru,
ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.

Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale soglasja istih občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.

Izvajalec: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani