Show menu

Sprememba javnega razpisa: »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

17. 2. 2020
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa: »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«, objavljenega dne 14. 10. 2016 v Uradnem listu RS, št. 64/16 (št. objave Ob-3214/16).

V točki 26. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi: »Datum odpiranja vlog na tretjo fazo javnega razpisa je 20. 3. 2020.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo