Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2020

17. 2. 2020
Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve identitete prostora Slovenije (arhitekturna in krajinska prepoznavnost), trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje.

Vsebinska področja iz predmeta razpisa so naslednja:
  • urejanje prostora in prostorsko načrtovanje,
  • urbanistično in krajinsko načrtovanje,
  • arhitektura,
  • trajnostna gradnja,
  • zemljiška in stanovanjska politika,
  • izobraževanje in ozaveščanje mladih o zgoraj naštetih vsebinah.

Razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih aktivnosti projekta: priprava in izvedba dogodkov kot so razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti, strokovne in izobraževalne delavnice izobraževanja in druge inovativne promocijske in izobraževalne aktivnosti.

Cilj razpisa je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega prostora, krepitev prepoznavnosti področja urejanja prostora in graditve, kakovostne arhitekture, urbanizma, krajine, ter kakovostne, inovativne in trajnostne gradnje.

Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si, in sicer v rubriki Javne objave (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/).

Izvajalec: Ministrstvo za okolje in prostor