Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021«

17. 2. 2020
Operacije v okviru javnega razpisa bodo sofinancirane s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, specifičnega cilja: 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.

Postopek javnega razpisa bo vodila razpisna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje minister s sklepom.

Pomen izrazov
Kreativni kulturni sektor (v nadaljevanju: KKS) ali tudi kulturne in kreativne industrije so opredeljene1 kot dejavnosti, ki združujejo ustvarjalnost s proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev.
1 Področja KKS sledijo opredelitvi kot jih navajata pomembnejši evropski študiji tega sektorja Boosting the competitiveness for cultural and creative industries for growth and jobs, 2016, http://ec.europa.eu/growth/content/boosting-competitiveness-cultural-and-creative-industries-growth-and-jobs-0_en.

Vključujejo naslednja temeljna področja KKS:
1. Arhitektura,
2. Oglaševanje,
3. Oblikovanje in vizualne umetnosti,
4. Kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost,
5. Knjiga,
6. Kulturno-umetnostna vzgoja,
7. Glasbene umetnosti,
8. Uprizoritvene in intermedijske umetnosti,
9. Mediji,
10. Programska oprema in igre,
11. Film in avdiovizualna dejavnost,
12. Kulturni turizem in
13. drugo umetniško ustvarjanje.

Kreativne kulturne industrije »so tiste industrije, ki uporabljajo kulturo kot vložek in imajo kulturno razsežnost, čeprav so njihovi rezultati po večini funkcionalni. Te industrije zajemajo arhitekturo in oblikovanje, ki kreativne elemente vključujeta v širše procese, in podsektorje, kot so grafično in modno oblikovanje ali oglaševanje« (Green paper, Unlocking the potencial of cultural and creative industries, European Commission, Bruselj, 2010, str. 5).

Namen javnega razpisa:
1. Razvoj inovativnih idej, podjetij oziroma projektov s področja KKS;
2. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS;
3. Spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo;
4. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe;
5. Dvig števila zaposlenih v podprtih projektih

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si/si/ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/.

Izvajalec: Ministrstvo za kulturo