Show menu

Javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020–2021 (P2R)

17. 2. 2020
Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji javnega razpisa so:
  • zmanjšanje razvojnega zaostanka na problemskih območjih,
  • zagon novih podjetij,
  • nova delovna mesta in zaposlovanje.
S cilji javnega razpisa bo zasledovan kazalnik učinka »število podjetij, ki prejmejo podporo«.


Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih. Podpirajo se zagon podjetja, izvedba vlaganj in zaposlitev, vpeljava (razvoj) storitve oziroma produkta, komercializacija končnega produkta ter začetek rednega poslovanja z ustvarjanjem prihodkov na opredeljenih trgih.

Regija izvajanja
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
  • kohezijska regija Vzhodna Slovenija
  • kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije/Sodni register.

Sprememba kohezijske regije in problemskega območja izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Vsak vlagatelj mora v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeliti, v katerem programskem in katerem problemskem območju se bo v celoti izvajala aktivnost.
Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz seznama: https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.Izvajalec:Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo