Show menu

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

2. 3. 2020
V javnem razpisu »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/20 z dne 7. 2. 2020 (Ob-1316/20), se dopolni in spremeni besedilo javnega razpisa, kot sledi:

1. Poglavje I.2 (Namen in cilji javnega razpisa):
  • besedilo zadnjega stavka prvega odstavka se črta.
  • besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi: »Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih turističnih destinacij).«
  • besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi: »Podporni cilji javnega razpisa so:
  • izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma, obstoječih in nove turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij;
  • intenziviranje podpornih aktivnosti promocije za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih produktov turističnih vodilnih destinacij;
  • usmerjena promocija ponudbe turističnih vodilnih destinacij za posamezne nosilne turistične produkte po posamičnih makro destinacijah, s ciljem poenotene promocijske komunikacije nosilcev produktov pod blagovno znamko I feel Slovenia;
  • osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov in prednostne trge;
  • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk;
  • pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone.«

2. Poglavje I.3 (Predmet javnega razpisa):
– v besedilu prvega odstavka se za besedama »nastop na« črta besedo »tujih«.

3. Poglavje I.5 (Pogoji za kandidiranje):
– besedilo 2. točke prvega odstavka podpoglavja I.5.3 (Ostali pogoji sodelovanja) se spremeni tako, da odslej glasi: »2. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnost na prednostnih tujih trgih in trgu Slovenije kot opredeljeno v Programu dela STO za leti 2020 in 20213 in skladno z usmeritvami identifikacije tržnega potenciala4.«
– besedilo 6. točke prvega odstavka podpoglavja I.5.3 (Ostali pogoji sodelovanja) se spremeni tako, da odslej glasi: »6. V okviru projekta se morajo izvajati aktivnosti skladne z obstoječimi strateškimi poslovnimi dokumenti prijavitelja (celovit načrt promocije), kot tudi aktivnosti neposredno povezane z nastopom na novih trgih.«

4. Poglavje I.9 (Merila za ocenjevanje vlog):
– poimenovanje Merila št. 2 se spremeni tako, da odslej glasi: »Promocija turistične ponudbe na več trgih«

5. Poglavje I.11 (Obdobje sofinanciranja, upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja):
– besedilo 2. točke drugega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi: »2. Stroški izvedbe medijskega zakupa:
– medijski zakup oglasnega prostora na mediju, kjer se vrši oglaševanje, vključno s tehničnim serviranjem oglasov (zakup AdServerjev, dostava gradiv ipd.).

Mediji za katere se priznavajo upravičeni stroški za izvedbo medijskega zakupa so:
– slovenski in tuji digitalni mediji,
– slovenski in tuji tiskani mediji,
– mediji zunanjega oglaševanja ob cestah v Sloveniji in v tujini (vsebine na oglasnih površinah v Sloveniji morajo biti obvezno v slovenskem in v vsaj enem tujem jeziku, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje).«

6. Poglavje I.13 (Roki in način prijave na javni razpis):
– besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi: »Roka za oddajo vlog sta: 12. 3. 2020, do 24. ure in 13. 5. 2020, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.«
– besedilo šestega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi: »Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti (zaželeno zapečateni) ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga – Turistična promocija Slovenije na tujih trgih – Vodilne destinacije« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja/pošiljatelja, kot predvideno na Obrazcu št. 7: Odpremni obrazec.«

7. Poglavje I.18 (Razpisna dokumentacija in dodatne informacije):
– besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi: »Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:
– za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 9. 3. 2020 do 12. ure in
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 8. 5. 2020 do 12. ure.«
– besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi: »STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:
– za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 10. 3. 2020 do 24. ure in
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 11. 5. 2020 do 24. ure.«

8. V ostalem ostane besedilo javnega razpisa v veljavi in nespremenjen.

Izvajalec: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma