Show menu

Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020–2021

2. 3. 2020
Namen in cilj razpisa: 
namen in cilj razpisa je sofinanciranje investicij v vrtcih, s katerimi se zagotavljajo normativne površine, kot jih določa Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08,47/10, 47/13, 74/16 in 20/17; v nadaljevanju Pravilnik) ter sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu, s katerimi se zagotavljajo površine skladno z Navodili za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – 1. del (delovno gradivo ministrstva iz leta 1999; v nadaljevanju Navodila OŠ) oziroma z Navodili za graditev glasbenih šol v Republiki Sloveniji (delovno gradivo ministrstva iz leta 2001; v nadaljevanju Navodila GŠ) in/ali investicije, s katerimi se zagotavljajo potresne in statične varnosti vzgojno-izobraževalnih objektov skladno s področno veljavno zakonodajo. Vsi navedeni akti so v prilogi razpisne dokumentacije.

Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva v letih 2020 in 2021, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi izbranih projektov za sofinanciranje v Načrt razvojnih programov proračuna (v nadaljevanju NRP) ministrstva za leti 2020 in 2021.

Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, na naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/

Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu s.camernik@gov.si in janja.smrke-sikovc@gov.si. Vsa vprašanja sprejemamo do vključno 16. 3. 2020, odgovori bodo sproti objavljani na spletni strani ministrstva, oziroma najkasneje do 18. 3. 2020.


Izvajalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport