Show menu

Javni razpis za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020

2. 3. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.

Razpisana sredstva
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 54.000 evrov. Od tega za namen A do višine 29.000 evrov in za namen B do višine 25.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Vrsta javnega razpisa: Zaprti

Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa
Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 27. marca 2020.

Informacije o javnem razpisu
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 15. ure in petek od 8.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.


Izvajalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano