Show menu

Javni razpis za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020

2. 3. 2020
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.

Razpisana sredstva:
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša
do 291.000 evrov. Od tega za namen A 150.000 evrov, namen B 106.000 evrov, namen C 25.000 evrov in namen Č 10.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Vrsta javnega razpisa:
Zaprti

Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa:
Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 27. marca 2020.

Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda 8.30 do 15. ure, petek od 8.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si

Izvajalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano