Show menu

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020

2. 3. 2020
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Razpisana sredstva
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 10.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Vrsta javnega razpisa
Zaprti

Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa
Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 27. marca 2020.

Informacije o javnem razpisu
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda 8.30 do 15. ure, petek od 8.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Izvajalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano