Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023

2. 3. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov (en krajši obisk do 14 dni in en dolg obisk do enega meseca vsako leto) slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2021–2023 na naslednjih, skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih (2. točka Programa sodelovanja):
a) Zdravje, biomedicina in biotehnologija (Health, biomedicine and biotechnology),
b) Novi materiali, vključno s polimeri (New materials, including polymers),
c) Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and communication technologies),
d) Obnovljivi viri energije (Renewable energy sources),
e) Mestna območja (pametna mesta) (Urban areas (smart cities)),
f) Umetna inteligenca (Artifical intelligence) in
g) Vode in kmetijstvo (Water and agriculture).
Bilateralni projekti trajajo do tri leta. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Indija.

Cilji javnega razpisa: cilji javnega razpisa so predvsem okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Indijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih indijskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Kontaktna oseba: Fani Rožič Novak, tel. ++386(1)400-59-50, e-pošta: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

Izvajalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije