Show menu

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

9. 3. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let.

Enota za zagotavljanje dnevnih oblik varstva

Po tem javnem razpisu se predvideva, da se dnevne oblike varstva zagotavljajo v obliki dnevnega centra, ki je organiziran v skladu s 46. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06; v nadaljevanju Pravilnik) in je kot samostojna organizacijska enota organiziran v domu starejših občanov ali posebnem socialnovarstvenem zavodu (v nadaljevanju: zavod) ali v samostojnem objektu.

Enota za zagotavljanje začasnih namestitev
Po tem javnem razpisu se predvideva, da se začasne namestitve zagotavljajo v obliki bivalnih enot v skladu z 32. členom Pravilnika. Po tem Pravilniku bivalna enota zajema največ 20 stanovalcev v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo pomenili vzpostavitev novih enot za namen dnevnega varstva ali začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let na način, da se zgradi, rekonstruira ali pridobi objekte, ki bodo primerni za opravljanje te dejavnosti.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše«. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

Izvajalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.