Show menu

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21

23. 3. 2020
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2020, ki ga je sprejel minister, pristojen za šport, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), podpisane pogodbe št. C3330-20-406000 z dne 3. 2. 2020 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2020 (aneks št. 1), objavlja Zavod za šport RS Planica popravek

javnega razpisa za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/20 dne 28. 2. 2020.

V 11. členu »Rok, do katerega morajo biti predložene vloge«, se v prvem odstavku besedilo »24. 3. 2020« nadomesti z besedilom »7. 4. 2020«.
V 13. členu »Datum odpiranja vlog«, se v prvem odstavku besedilo »24. 3. 2020« nadomesti z besedilom »7. 4. 2020«.

V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Zavod za šport RS Planica