Show menu

Sprememba 4. javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ...

23. 3. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18 in 36/19), objavlja spremembo

4. javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

1. V javnem razpisu za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Uradni list RS, št. 76/19) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici »Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa:« besedilo spremeni tako, da se glasi: »Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. januarja 2020 do vključno 29. aprila 2020, do 23:59.«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano