Show menu

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk v letu 2020

23. 3. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in 214. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja  spremembo

javnega razpisa za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020

1. V javnem razpisu za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020 (Uradni list RS, št. 12/20; v nadaljnjem besedilu: javni razpis), se v poglavju 8. »Rok in način prijave«, v točki 8.1. datum »27. marca 2020« nadomesti z datumom »20. aprila 2020«.

2. V javnem razpisu se v poglavju 9. »Odpiranje in obravnava vlog«, v točki 9.1. datum »2. aprila 2020« nadomesti z datumom »24. aprila 2020«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano