Show menu

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«

23. 3. 2020
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«

V javnem razpisu »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/20 z dne 6. 3. 2020 (Ob-1627/20), se dopolni in spremeni besedilo javnega razpisa, kot sledi:

1. Poglavje I.6 (Višina sredstev za sofinanciranje):
– besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 650.000,00 evrov.«

2. Poglavje I.7 (Obdobje sofinanciranja in Zahtevki za izplačilo):
– besedilo prve točke drugega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Rok: 4. 6. 2020, do 24. ure,«

3. Poglavje I.9 (Merila za ocenjevanje vlog):
– v celoti se črta merilo 3 »Promocija turističnih produktov zgolj izven glavne turistične sezone«, ki se nadomesti z besedilom, kot sledi:
3. Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone: 25
3.1 Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali večji od 60 % vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja: 25
3.2 Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali večji od 40 % vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja, vendar manjši od 60 % : 15

4. Poglavje I.13 (Roki in način prijave na javni razpis):
– besedilo prvega stavka prvega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Roka za oddajo vlog sta: 15. 4. 2020, do 24. ure in 10. 6. 2020, do 24. ure.«

5. Poglavje I.18 (Razpisna dokumentacija in dodatne informacije):
– besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:
– za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 9. 4. 2020 do 12. ure in
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 5. 6. 2020 do 12. ure.«
– besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:
– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 10. 4. 2020 do 24. ure in
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 8. 6. 2020 do 24. ure.«

6. V ostalem ostane besedilo javnega razpisa v veljavi in nespremenjen.

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma